٢ میلیون و ٤٧٠ هزار تومان؛ میانگین دستمزد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

تعداد کل بیمه‌شدگان بر اساس گزارشی که از سوی این دفتر برای سال ١٣٩٨ تهیه شده است تعداد کل بیمه‌شدگان فعال این سازمان ١٣ میلیون و ٣٣٨ هزار نفر و ٤٨٧ نفر برآورد شده است که ٨٠ درصد آنان مرد هستند که نشان می‌دهد هنوز بخش زیادی از بازار کار کشور در اختیار مردان است و زنان ٢٠ درصد از بازار کار کشور (رسمی) را در اختیار دارند. میانگین سنی بیمه‌شدگان این گزارش آماری مشخص می‌کند که از میانگین سنی بیمه شدگان در سال یاد شده ۳۹.۳ سال بوده است این شاخص برای زنان ٣٧.٩ سال می‌باشد. در این رابطه گروه سنی ٣٥ تا ٣٩ سال با سهم ٢١ درصد بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را دربرمی‌گیرد. ٧٨ درصد از این گروه سنی را مردان تشکیل می‌دهند. این گروه سنی دارای میانگین سابقه ٩ سال میانگین دستمزد ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان معادل ۱.۷ برابر حداقل دستمزد و چگالی پرداخت حق بیمه این گروه سنی ١٠.٧ ماه بوده است. چگالی پرداخت حق‌بیمه در صورتی که سن جوانی را ٣٥ سال درنظر بگیریم ٣٤ درصد از بیمه‌شدگان حدود ٤ میلیون و ٤٧٣ هزار نفر) در سنین جوانی قرار می‌گیرند که ٧٧ درصد آنان مرد و ٢٣ درصد زن هستند. میانگین سن این بیمه‌شدگان ۲۹.۵سال, میانگین سابقه ٤.٤سال, میانگین دستمزد این گروه حدود ٢ میلیون و ٢٧٣ هزار تومان درج شده و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه ٩.٧ ماه بوده است. در همین رابطه اگر سن سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم, ٢ درصد از بیمه‌شدگان یعنی کمی بیش از ٢٧١هزار نفر در سنین سالمندی قرار می‌گیرند که ٩٤ درصد آنان مرد و ٦ درصد زن هستند. میانگین سن این بیمه‌شدگان ٦٢, ٦ سال، میانگین سابقه ١٤.٣ سال، میانگین دستمزد این گروه نیز ٢ میلیون و ٤٠٧ هزار تومان یعنی ١.٦ برابر حداقل دستمزد با میانگین چگالی پرداخت حق بیمه ١٠.٧ ماه بوده است. سابقه بیمه‌پردازی سابقه، شاخص دیگری است که در این گزارش آماری مورد بررسی قرار گرفته، بر این مبنا میانگین سابقه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته ۹.۴سال است. این شاخص برای مردان ٩.٩ سال و برای زنان ٧.٢ سال قید شده است. در میان سایر گروه‌های سابقه‌ای گروه ٥ تا ٩ سال بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را شامل می‌شود. که به تبعیت از کلیت آماری و برتری قابل توجه مردان در این رابطه نیز ٧٦ درصد این بیمه شدگان مرد هستند. میانگین سن این گروه ٣٨ سال, میانگین سابقه آنان ٧ سال, میانگین دستمزد آنان ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان معادل یک و نیم برابر حداقل دستمزد و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه آنان ١١ ماه بوده است. میانگین دستمزد بیمه‌شدگان دستمزد، به عنوان یک شاخص مهم در سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی همواره مورد توجه است این نوع سازمان‌ها به دلیل درآمد/هزینه‌ای بودن، یافته‌های حاصل از این شاخص را رصد می‌کنند. آمار جمع‌آوری شده و نتایج حاصل از آن مشخص می‌کند که میانگین دستمزد بیمه شدگان این سازمان در سال ١٣٩٨ کمی بیش از ٢ میلیون و ٤٧٠ هزار تومان بوده است که ۱.۶برابر حداقل دستمزد برآورد می‌شود. این شاخص برای مردان کمی بیش از ٢ میلیون و ٥٠٣ هزار تومان و برای زنان اندکی بیشتر از ٢ میلیون و ٣٣٩ هزار تومان بوده است. بدیهی است که آمار و رقم‌های اعلامی در این گزارش برای دستمزد، بر مبنای لیست‌های ارسالی و حق بیمه‌های کسر شده است و امکان دارد در واقعیت رقم‌های دیگری باشد. بر همین اساس حدود ١٤ درصد از بیمه‌شدگان بر اساس رقم حداقل دستمزد سال ١٣٩٨ (معادل ١٥١٦٨٨١٠ ریال) حق بیمه پرداخت کرده‌اند که ٥٦ درصد از این بیمه‌شدگان مرد و ٤٤ درصد زن هستند. بر طبق آمار موجود میانگین سن این افراد ٤١ سال, میانگین سابقه آنان ٨ سال و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه آنان ١٠ ماه است. بیشترین حق بیمه بیشترین گروه پرداخت حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی متعلق به افرادی است که بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت می‌کنند که ٦٧ درصد از بیمه‌شدگان را شامل می‌شود که به طور میانگین یک میلیون و ٩٦٦ هزار تومان معادل ۱.۳برابر حداقل دستمزد را شامل می‌شود. میانگین دستمزد نکته حائز اهمیت اینکه بر خلاف ذهنیت موجود مقایسه میانگین دستمزد بیمه‌شدگان در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیمه‌شدگانی که در گروه سنی ٥٥ تا ٥٩ سال قرار می‌گیرند، دارای میانگین دستمزد کمتر از گروه‌های سنی قبل و بعد از خود هستند که یکی از دلایل آن ورود تازه واردان در سنین بالا به صندوق سازمان تأمین اجتماعی است. نوع بیمه و نرخ حق بیمه نوع بیمه و نرخ حق بیمه، یکی دیگر از شاخص‌های مورد توجه در این گزارش آماری دفتر مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات است، طبق این گزارش ٤٧ درصد از بیمه شدگان در زمره بیمه‌شدگان دارای کارکرد عادی لیست بوده که بیشتر آنان بیمه‌شدگان اجباری تلقی می‌شوند. از نظر جنسیت ٨٢ درصد از این بیمه شدگان مرد و ١٨ درصد زن هستند. میانگین سن این گروه ٣٨ سال, میانگین سابقه آنان١٠ سال, میانگین دستمزد آنان نیز کمی بیش از ٢ میلیون و ٧٤٥ هزار تومان یعنی ۱.۸برابر حداقل دستمزد برآورد شده است و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه این گروه از بیمه‌شدگان ١١ ماه بوده است. در این گزارش بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد حدود ٨ درصد از بیمه شدگان را تشکیل داده‌اند. ٥٥ درصد از این افراد بر مبنای نرخ حق بیمه١٨ درصد, ١٢ درصد با نرخ ١٤ درصد و ٣٣ درصد با نرخ ١٢ درصد حق بیمه پرداخته‌اند. میانگین چگالی پرداخت حق بیمه بررسی چگالی پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته مشخص می‌کند که میانگین چگالی پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ۱۰.۵ماه است. این شاخص برای مردان ١٠.٦ ماه و برای زنان ١٠.٢ ماه بوده است. اما نکته قابل توجه اینکه ٧٤ درصد از بیمه شدگان دارای چگالی پرداخت ١٢ ماه حق بیمه می‌باشند. این افراد بطور میانگین ٤٠ سال سن و١١ سال سابقه داشته و میانگین حق بیمه پرداختی بر مبنای ٢ میلیون و ٦٣٦ هزار تومان دستمزد یعنی ۱.۷برابر حداقل دستمزد بوده است. بیمه‌شدگان جدید بیمه‌شدگان جدید، افرادی هستند که نخستین سال بیمه‌پردازی خود را در سازمان تأمین اجتماعی تجربه می‌کنند که آمار موجود نشان می‌دهد در سال گذشته ٥ درصد از بیمه‌شدگان چنین شرایطی داشته اند که از نظر جنسیت ٦٥درصد مرد بوده‌اند. بررسی این گروه از بیمه‌شدگان مشخص می‌کند که این افراد به طور میانگین, دارای ٢٩ سال سن و ١٥٨ روز (حدود ٥ ماه) سابقه پرداخت حق بیمه بوده و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان نیز حدود یک میلیون و ٩٣٤ هزار تومان یعنی ۱.۳برابر حداقل دستمزد قید شده است. بیشترین بیمه‌شدگان استان تهران با مجموع ادارات کل شرق، غرب و شهرستان‌های تهران همچنان با ٢٣ درصد (کمی بیش از ٣ میلیون و ١٢٠ هزار بیمه شده اصلی) بیشترین بیمه‌شدگان کشوری را در بین استان‌های کشور را دارد و اداره‌کل شرق تهران بزرگ نیز در بین تمام ادارات‌کل با داشتن سهم ٩, ٥ درصدی در صدر قرار دارد و اداره‌کل غرب تهران بزرگ نیز در مکان دوم قرار دارد. بر همین اساس اداره‌کل کهگیلویه و بویراحمد با داشتن کمتر از ١ درصد بیمه‌شدگان, کمترین تعداد بیمه شده را نسبت به سایر ادارات کل به خود اختصاص داده است. با بررسی گروه سنی بیمه شدگان سازمان در استان‌های مختلف مشخص می‌شود که بیشترین میانگین سن بیمه شدگان مربوط به اداره کل لرستان با ٤٠ سال و ٨ ماه و کمترین گروه سنی آن مربوط به اداره کل یزد با ٣٧ سال و ٥ ماه در استان یزد بوده است. میانگین سابقه بیمه‌‌شدگان از نظر میانگین سابقه گزارش‌های آماری مشخص می‌کند، بیشترین میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به اداره‌کل غرب تهران با ١٠ سال و ٤ ماه و کمترین آن مربوط به اداره‌کل ایلام با ٨ سال بوده است. بر اساس یافته‌های حاصل از این گزارش آماری، بیشترین میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه در اداره‌کل غرب تهران بزرگ با رقم نزدیک به ٣ میلیون و ١٠٥هزار تومان معادل ۲ برابر حداقل دستمزد ثبت شده است و کم‌ترین آن برخلاف ذهنیت ما (استان‌های کم برخوردار و پر برخوردار) مربوط به اداره‌کل گلستان با حدود رقم ٢ میلیون و ١٠٦ هزار تومان معادل ۱.۴برابر حداقل دستمزد قید شده است. همچنین بیشترین میانگین چگالی پرداخت حق بیمه مربوط به اداره کل مازندران (۱۰.۸ماه) و کمترین آن مربوط به اداره کهگیلویه و بویر احمد (٩.٣ ماه) بوده است.

جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان | در حد بضاعت تامین اجتماعی پرداخت شده است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ناهید حیدری مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداختی‌ها براساس قوانین و بضاعت سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.

وی توضیح داد: آن‌ها که زیر ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و حداقلی‌بگیر هستند، قطعا مبالغ دریافتی‌شان کمتر خواهد بود. به عنوان مثال آن‌ها که ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند حقوقشان به ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان و آن‌ها که ۲۵ سال سابقه دارند حقوقشان به دو میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسیده است.

همچنین محمد شریعتمداری گفت: به طور طبیعی در صدور احکام برخی از افراد نقص‌هایی وجود دارد که در طول زمان برطرف می‌شوند و هیچ‌کس نگران اجرای آنچه در مصوبات هیأت‌امنای تأمین اجتماعی و هیأت وزیران برای اجرای همسان‌سازی آمده، نباشد.

وی افزود: حق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته و اجرا شده است.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه محاسبات انجام‌شده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دو شاخص بیمه‌پردازی و مبلغ بیمه‌پردازی بسیار حائز اهمیت بودند که عوامل تعیین‌کننده در فرمول محاسبه ما لحاظ شدند.

حیدری با تاکید بر اینکه سعی کردیم براساس عدالت بیمه‌ای حرکت کنیم و هر بیمه‌شده متناسب با آورده خودش از این مزیت بهره‌مند شود، توضیح داد: طبیعی است که در خروجی مبلغ متناسب‌سازی، هر که سابقه بیشتر یا مبلغ بیمه‌پردازی‌اش بیشتر بوده سهم بیشتری از این مبلغ دریافت کرده است.

به گفته وی، متناسب‌سازی براساس جداول پایه پرداخت حق بیمه انجام شده و کف پرداختی ما ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در کنار بحث متناسب‌سازی افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت، گفت: این مبلغ ۱۹۰ هزار تومان بود که به همه بازنشستگان پرداخت شد.

البته گفتنی است طبق گفته‌های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت، قرار است مجدد در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنگری انجام شود.

اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان

رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل

با سلام و احترام

نظر به این­که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مواعد تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی تمامی مودیان مالیاتی که سررسید ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها از 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 بوده است به مدت دوماه تمدید شده است و از آنجا که روز 31 مردادماه سال­جاری مصادف با روز جمعه می­باشد، لذا با استناد به حکم تبصره (1) ماده (177) قانون مالیات­های مستقیم اعلام می­نماید که تمامی صاحبان مشاغل موضوع ماده (93) قانون مذکور حسب مورد برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی یا فرم­های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 و پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی، لغایت پایان روز شنبه یکم شهریورماه 1399 فرصت خواهند داشت.

مراحل ثبت درخواست ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی توسط این سازمان، به اجرا در آمده است، لذا مودیان محترم مالیاتی می توانند به شرح ذیل درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک خود را ثبت و تایید نمایند.

پس از فعال شدن این خدمات تمامی اوراق مالیاتی به صورت خودکار در سامانه مالیاتی هر مودی بار گذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد شد.

مراحل ثبت درخواست ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به شرح ذیل است:
۱. مراجعه به سامانه register.tax.gov.ir
۲. ورود به سامانه کاربری مؤدی مالیاتی با استفاده از رمز عبور شخصی
۳. انتخاب گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه
۴. کلیک بر روی گزینه درخواست فعال سازی ابلاغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطلاعات مؤدی مالیاتی
۵. انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تأیید صحت اطلاعات
۶. کلیک بر روی گزینه تأیید اطلاعات و درخواست

شناسایی و پیگیری قضایی سایت‌های جعلی پرداخت مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، اسلامی گفت: اخیرا برخی افراد و وب سایت ها با هدف فیشینگ و کلاهبرداری از مشتریان وب سایت های معتبر داخلی همچون دیوار، شیپور و غیره، پس از ثبت آگهی و پرداخت هزینه جهت ارتقای نوع نمایش آگهی به منظور تسریع در فروش، با دستیابی به تلفن انتشار دهنده آگهی و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به وی، اعلام می دارند که در صورت عدم پرداخت مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مذکور حذف می شود. 

وی اضافه کرد: همچنین در برخی موارد، این وب سایت های جعلی، با عناوینی همچون پرداخت مالیات، افراد را به سایت های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت نموده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را تحت عنوان مالیات از حساب افراد کسر می نمایند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدامات متقلبانه که با سوء استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگیری قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسوول مودیان صرفا ‌باید از طریق درگاه های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا مراجعه به شعب بانک ها اقدام به پرداخت مالیات کنند.

تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید و تحویل حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده، لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا یکم تیرماه ۱۳۹۸) اقدام نکرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ تعیین شده در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ بوده و این مالیات برابر مقررات قطعی است.

وی اضافه کرد: چنانچه اشخاص مورد اشاره تاکنون مالیات مقطوع تعیین شده را پرداخت ننموده‌اند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir ، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جریمه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوط بهره مند شوند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده در مهلت تعیین شده، در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به وصول بدهی مالیاتی قطعی شده و جریمه‌های مترتب از طریق عملیات اجرایی اقدام خواهد شد.